Platform Drentse Musea

Op 17 maart heeft het kabinet een noodpakket voor banen en economie gepubliceerd, waarin generieke maatregelen staan die voor culturele instellingen al enige verlichting kunnen brengen. In aanvulling daarop komt de minister van OCW met maatwerk voor de culturele en creatieve sector. De branche, beroeps-, en belangenorganisaties, vakbonden, de Raad voor Cultuur en de cultuurfondsen en ondersteunende instellingen werken nauw samen met het ministerie van OCW om snel te komen tot eenvoudige en uitvoerbare regelingen.

Rijksoverheid - De maatregelen

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) die de regeling voor werktijdverkorting vervangt.

 1. Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, kunnen - gerelateerd aan het omzetverlies - bij UWV voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom van vaste werknemers en werknemers met een flexibel contract voor zover zij in dienst blijven gedurende de aanvraagperiode;
 2. Werkgevers betalen het loon aan betrokken werknemers 100% door;
 3. UWV zal op basis van de aanvraag een voorschot van de tegemoetkoming (in elk geval 80% van het bedrag) verstrekken;
 4. De regeling betreft omzetdalingen vanaf 1 maart 2020;
 5. Bij de aanvraag verplicht de werkgever zich vooraf géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt;
 6. Ook uitzendbureaus kunnen een aanvraag indienen voor uitzendkrachten die bij hen in dienst zijn;
 7. Reeds ingediende aanvragen worden onder de nieuwe regeling afgehandeld. De uitvoering loopt via UWV;
 8. Er worden geen WW-rechten van werknemers opgesoupeerd. Dus als een werkgever de NOW heeft gebruikt én de werknemer later toch werkloos wordt, dan heeft die werknemer dezelfde WW-rechten als wanneer diens werkgever geen gebruik had gemaakt van de NOW.

Uitstel van betaling bij de Belastingdienst aanvragen

 1. De Belastingdienst zal bijzonder uitstel van betaling verlenen aan alle ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen zijn gekomen of zullen komen. Culturele instellingen en zelfstandigen kunnen uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst;
 2. De vereiste 'verklaring van een derde-deskundige' kan binnen twee weken na de aanvraag worden nagezonden. Leden van de Museumvereniging kunnen die verklaring aanvragen bij de Museumvereniging. Benodigde gegevens zijn: NAW (zoals bekend bij de Belastingdienst), fiscaal nummer en de informatie of zij de aanvraag doen voor de omzetbelasting, de loonbelasting, of allebei;
 3. Invorderingsrente en belastingrente: omdat het uitvoeringstechnisch niet mogelijk is het percentage naar 0% te verlagen, wordt het percentage (tijdelijk) vastgesteld op 0,01%.

Compensatieregeling getroffen sectoren (ministerie van EZK)

De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder. Zoals bijvoorbeeld de (verplichte) sluiting van eet- en drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is. Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling met passende maatregelen voor bedrijven in de genoemde sectoren. Deze wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun.

Gemeenten

Momenteel is nog geen noodpakket van alle gemeenten bekend. Sommige gemeenten hebben al wel maatregelen genomen, andere nog niet. Ondertussen hebben MKB Nederland – waar de Federatie Cultuur bij is aangesloten – en de Rijksoverheid een dringend beroep gedaan op gemeenten om ook snel een noodpakket te regelen. Het gaat in ieder geval om het volgende:

 • Versneld afhandelen van verzoeken om bijzondere bijstand aan zelfstandigen;
 • Stopzetten van (voorlopige) aanslagen van alle gemeentelijke belastingen – zoals OZB, toeristenbelasting, precariobelasting, reclamebelasting- en geen invorderingsrente berekenen over reeds verstuurde aanslagen en wachten met boetes en aanmaningen;
 • Uitstellen van factureren van huur aan culturele instellingen en wachten met versturen van andere facturen;
 • Zo snel mogelijk betalen van facturen van culturele instellingen omdat zij dan ook weer rekeningen kunnen betalen.

Klik hier voor meer informatie.

foto: canva.com